Buss lade vinter
kapittel 10

Om Brakar

Brakar AS har ansvaret for kollektivtransporten i Buskerud, som i 2023 var 100 prosent eid av Viken fylkeskommune. Brakar skal legge til rette for og tilby et grønt, sømløst og markedsorientert kollektivtilbud som bidrar til å binde sammen kundens reisekjede fra dør til dør, og skape sømløse reiser mellom ulike transportmidler og fylkesgrenser.

Brakars hovedformål er å tilrettelegge for og tilby kollektiv persontransport og skoleskyss, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette.

Vi jobber tett med lokale myndigheter og samarbeidspartnere for å skape et kollektivtrafikkorientert areal- og transportsystem som gir mest mulig mobilitet for pengene.

Vår historie

Brakar har sin opprinnelse fra Buskerud Kollektivtrafikk, som igjen var et utspring fra Vestviken Kollektivtrafikk. Buskerud Kollektivtrafikk ble stiftet i 2009 med fylket og 18 av 21 kommuner som eiere. Navnet ble endret til Brakar i 2012, og i 2013 kjøpte fylkeskommunen ut alle kommunene for å bli eneeier av selskapet. Navnet ble i desember 2013 formelt endret til Brakar AS.

Brakar-i-fugleperspektiv2

Selskapets styre

Ved utgangen av 2023 består styret av:

 • Ragnar Thor Grundtvig Søegaard (Styreleder)
 • Gerd Barth Thorsby (Nestleder)
 • Siri Holland
 • Dagfinn Berge
 • Odd Aksland

Knut Gunnar Fonn er de ansattes observatør i styret.

Det er i 2023 avholdt åtte styremøter.

Brakars ledergruppe

 • Terje Sundfjord, administrerende direktør
 • Anne Gamborg, leder trafikkutviklingsavdelingen
 • Terje Njaastad, leder drift
 • Kjersti D. Nordgård, leder salgs- og markedsavdelingen
 • Ingunn Fjeld, leder Økonomi, administrasjon og IKT

Samarbeid

Brakars ansatte deltar i en rekke nasjonale og regionale fora for samarbeid og utvikling av kollektivtransporten:

 • Buskerudbysamarbeidet
 • Østlandssamarbeidet
 • Kollektivtrafikkforeningen herunder:
  • Mobilitets- og markedskomite
  • Markedsforum
  • Storbyforum
  • Økonomiforum
  • Skoleskyssforum
  • Kontraktsforum
 • Brukerforum ruteplanlegging
Økonomisk situasjon

Økonomisk situasjon 2023

2023 var året da billettinntektene snudde fra store tap i år med pandemi, til å være på forventet nivå iht. budsjett basert på normalåret 2019. Avviket ligger i tapt vekst fra årene mellom 2019 og 2023, som normalt ville vært der.

Når billettinntektene har kommet tilbake på normalt nivå, har selskapet møtt nye utfordringer som startet i 2022, men som er ytterligere forsterket i 2023. Dette er drevet av høye reguleringer på kontrakten, så kostnadsnivået de siste to år har økt med i overkant av 25 prosent. Dette er en svært utfordrende situasjon, men via statlige støtteordninger har selskapet i 2023 mottatt kompensasjon for unormalt raskt forhøyet kostnadsnivå. Dette, i tillegg til oppsparte midler for økt kjøring og kompensasjon for lav bybillettpris, som vi kunne ta inn i regnskapet i år, har gjort at vi kom oss gjennom året og i tillegg kan bygge egenkapital for fortsatt høyt kostnadsnivå fremover.

Brakar hadde totalt høyere inntekter enn budsjettert, som skyldes gode overføringer for høyt kostnadsnivå og mer fakturert skoleskyss enn forventet i budsjettprosessen.

Dette dekket som sagt opp for økte kostnader på transporttjenestene grunnet høye reguleringer i 2023. De høye reguleringene skyldes renteøkning, høye strømpriser og høy inflasjon. Likviditetssituasjonen er god og egenkapitalen er på forsvarlig nivå ved utgangen av 2023.

Det har ikke vært store investeringer i 2023.

Helse, miljø og sikkerhet

Sykefraværet i Brakar utgjorde 4,4 prosent i 2023. Etter mange år med lave turnover har det vært en relativt stor utskifting av arbeidsstokken de to siste årene. Dette skyldes i hovedsak at flere ansatte har gått over i pensjonistens rekker, i tillegg til at noen har søkt nye utfordringer eller flyttet. Med mange nye medarbeidere på plass, ser vi nå en god kontinuitet i trivsel både med gode kollegaer og i nye lokaler.

Vi hadde ingen alvorlige personskader på buss i 2023.

Administrasjon og IT

Sommeren 2022 flyttet Brakar fra lokalene på Bragernes torg til Strømsø torg. Vi flyttet samtidig hele IT-plattformen. Vi er nå godt etablerte i nye lokaler, men fortsetter arbeidet med å forbedre og optimalisere våre økonomi-, administrasjons- og IT-prosesser.

I løpet av 2023 startet ny kontrakt om busstjenester i Kongsberg og midtfylket. Inkludert i denne oppstarten var etablering av sanntidssystem på alle bussene, slik at kunder kan følge bussene der de er og når de forventes å komme.

I 2023 fikk vi også etablert digitale informasjonssøyler ute på 14 av holdeplassene i Drammen. Disse er knyttet opp mot skytjenester vi etablerer i større og større grad for overvåking av systemene våre for raskere å kunne bistå retting der det er nødvendig.

I 2023 iverksatte vi oppfølging av regelverket i Åpenhetsloven. Arbeidet startet med en kartleggingsprosess og redegjørelse til styret sommeren 2023. Arbeidet er løpende og undersøkelser sendes ut til våre leverandører slik at vi gjør vår del av arbeidet for gode arbeidsvilkår i hele kjeden. Vi har tatt i bruk vårt system for arkivering og oppfølging av alle kontrakter. I samme system følger vi opp Åpenhetsloven. Arbeidsformen optimaliserer prosessene og fanger opp systematisk at alle leverandører og avtaler følges opp.

Sikkerhet er satt høyt hos Brakar, og blir mer og mer aktualisert i verden vi lever i. I den forbindelse har vi gjort en omfattende sikkerhetsgjennomgang av IT-strukturen og systemene våre. Dette arbeidet avsluttes våren 2024.

Nytt regnskapssystem i skyen startet vi bruken av 1. januar 2023. I den forbindelse har vi også etablert og optimalisert rutiner. Arbeid med å automatisere økonomiske rapporter fortsetter i 2024.