Terje
Leder har ordet

Ny økonomisk virkelighet

En ny økonomisk virkelighet møter Brakar de neste årene. Lavere kronekurs gir høyere renter og økte kostnader. Dette skjer samtidig som Buskerud fylkeskommune må gjennom en økonomisk omstilling hvor Brakar må ta sin del av innsparingene.

I 2023 ble det arbeidet med tre nye bussanbud i Buskerud. Vi startet et nytt anbud i Kongsberg og midtfylket med elektriske busser. Ny kontrakt for Drammen og Lier ble tildelt, og konkurransen om ny kontrakt på Ringerike pågår.

Omstillingen til elektrisk busstransport skjer gjennom nye anbudskontrakter. Brakar fornyer hele bussparken fram til 2025. Når bussparkene fornyes med ny drivlinje og nye busser, er det en stor omstilling som skjer i driftsorganisasjonen hos bussoperatøren. Ny teknologi skal læres og ny logistikk skal utvikles.

Resultatet er at i løpet av 2024 vil det rulle over 200 elektriske busser i Buskerud. Busstilbudet i Buskerudbyen vil være tilnærmet utslippsfri fra sommeren 2024. Brakar og Buskerud fylkeskommune bidrar med denne satsingen til lavere klimagassutslipp, mindre støy og bedre luftkvalitet. Dette er eksempel på at poltikk virker. Et tverrpolitisk flertall hos eieren gav marsjordre i 2021 om at kollektivsektoren skulle ta sitt ansvar for å nå nasjonale klimamål, og gjennom nye anbud er vi i ferd med å lykkes med dette i Buskerud.

Busstilbudet i Buskerudbyen vil være tilnærmet utslippsfri fra sommeren 2024.

Forbedringer

Parallelt med innfasing av nye busser, blir det oppgradert informasjons- og avvikssystemer som vil gi kundene bedre informasjon om rutene og eventuelle avvik som kan oppstå. Uavhengig av teknologi, er det viktig at vi forbedrer punktlighet og leverer høy regularitet.

Det siste året har gitt erfaringer med flom, lang kuldeperiode og mer snø på kort tid enn normalt. Elbussteknologien har blitt utfordret flere steder i landet. Det er viktig at vi lærer av de erfaringene vi har fått i år, slik at vi kan planlegge bedre for de situasjonene som kan oppstå. Mer ekstremvær og raske værskifter kan gi utfordringer for bussdrift og andre mobilitetstilbud. Det blir viktig å styrke samarbeidet med kommuner, fylkeskommunen og veieierne om beredskapen i slike situasjoner.

Vår oppgave blir å gjøre innsparinger på en slik måte at vi fortsatt bidrar til at flest mulig av dagens kunder får dekket sine reisebehov.

Økonomisk omstilling

En ny økonomisk virkelighet møter Brakar de neste årene. Lavere kronekurs gir høyere renter og økte kostnader. Prisen på buss har gått opp nær 15 prosent fra før pandemien, hvor deler av dette forklares med svak norsk krone. Kapitalbelastning på buss i eksisterende kontrakt har gått opp med 97 prosent siden sommeren 2021.

Dette skjer samtidig som Buskerud fylkeskommune må gjennom en økonomisk omstilling hvor Brakar må ta sin del av innsparingene. Vår oppgave blir å gjøre disse innsparingene slik at flest mulig av dagens kunder får dekket sine reisebehov. Det blir viktig å ha et godt tilbud der kollektivtilbudet har en konkurransekraft. Det vil bidra til at vi fortsatt kan bidra til å løse samfunnsoppdraget vårt med å tilby god og klimavennlig transport.