Sustainable
kapittel 3

Miljøregnskap

Brakar har hatt en positiv utvikling i 2023, hvor alle driftsaktiviteter har hatt et lavere klimagassutslipp enn i 2022. Den viktigste endringen i miljøpåvirkningen var fornyelse av kontrakt og innføring av elbusser i Kongsberg og midtfylket. Økningen av elbusser bidro til en reduksjon på 16 prosent for Brakar sitt totale klimagassutslipp, som er beregnet til å være 11 400 tonn CO2-ekvivalenter for driftsåret 2023.

For å følge opp Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. CO2-utslippene fra bussvirksomheten til Brakar reduseres med om lag 55 prosent fra 2020 til 2025. Dette er også i tråd med Norges klimaplan om at klimagassutslippene fra transportsektoren skal halveres i 2030 sammenlignet med 2005. Nye busser i Brakars kontrakter i 2023 er utslippsfrie, noe som samsvarer med målene som følger av Nasjonal transportplan.

Brakar har også egne mål for sitt klimaavtrykk i sin strategiplan for 2022-2025:

  • Utslippsfri trafikk skal utgjøre 75 prosent av kjørte rutekilometer.
  • CO2-utslippene skal reduseres med 80 prosent fra 2020.

Med hensyn på førstnevnte mål utgjorde i 2023 utslippsfri trafikk (HVO inkludert) 39 prosent av kjørte rutekilometer. Dette er en klar forbedring fra 2022 hvor tilsvarende andel var på 25 prosent. Sommeren 2024 skal bussdriften i Drammen legges om til helelektrisk drift, og i 2025 vil Brakar få full effekt av disse miljøgevinstene. Om rutetilbudet i 2023 legges til grunn, ville andelen utslippsfri trafikk fra bussene utgjort 82 prosent av kjørte rutekilometer. Dette betyr at Brakar vil kunne overgå førstnevnte mål om 75 prosent utslippsfri trafikk i løpet av 2025. I tillegg planlegges det omlegging til elektrisk drift i Ringerike og Hole i løpet av 2025, som vil øke andelen ytterligere.

Som følge av den planlagte elektrifiseringen, er det beregnet at CO2-utslippene per rutekilometer vil være redusert med 92 prosent sammenlignet med 2020. Dette betyr at Brakar i rute til å oppnå begge målene i strategiplanen.

Elbuss vinter

Energiforbruket for Brakars virksomhet totalt, var i 2023 på 48,5 GWh, en reduksjon fra fjoråret på 11 prosent. Det er anskaffelsen av elektriske busser i Kongsberg og midtfylket som er den største bidragsyteren til reduksjon.

Klimagassutslippene fra ferjetrafikken og kontorlokalene er redusert i relativt større grad med reduksjoner på henholdsvis 23 og 19 prosent sammenlignet med 2022.

Skjermbilde 2024 04 05 kl 10 27 07

Totale utslipp

2022 2023 Endring
Klimagassutslipp fra busstrafikken 13 552 11 415 -2 138
Klimagassutslipp fra ferjetrafikken 412 318 -94
Energiforbruk kontorlokaler 7,0 5,7 -1,3
Utslipp av papirforbruk 0,42 0,11 -0,3
Totale klimagassutslipp 13 971 11 738 -2 233

Totale klimagass- og lokale utslipp fra Brakars virksomhet i 2022 og 2023. Tall i tonn CO2-ekv.

Klimagassutslipp per passasjer i 2023

I 2023 var det i gjennomsnitt 16,3 personer på hver buss til enhver tid. Dette er en positiv økning fra fjoråret på 2 personer. Dette utgjorde et bussbelegg på rundt 40 prosent. Med utgangspunkt i bussbelegget blir beregnede direkte klimagassutslipp omtrent 42g CO2-ekvivalenter per personkilometer.

Til sammenligning er gjennomsnittlig direkte klimagassutslipp for en personbil i Buskerud fylke beregnet til 125g CO2-ekv/kilometer basert på utslippsstatistikk fra Miljødirektoratet.

Dersom tilgjengelig kapasitet på bussene hadde vært fullt utnyttet, ville utslippene for busskjøring per passasjer kun vært rundt 17g CO2-ekv/personkilometer.

Skjermbilde 2024 04 05 kl 10 37 54

Direkte klimagassutslipp per personkilometer for Brakars busser med bussbelegg i 2023 og ved fullt bussbelegg. Tilsvarende direkte klimagassutslipp for personbilen i Buskerud fylke til sammenligning.

Klimagassutslipp fra busstrafikken

Totalt klimagassutslipp fra bussdriften til Brakar er i 2023 på 11 415 tonn CO2-ekvivalenter. Dette er en reduksjon på 15,8 prosent fra 2022. Hovedforklaringen til reduksjonen er overgang fra diesel til elektriske busser i Kongsberg og midtfylket. Antall CO2-ekvivalenter er mer enn halvert for denne kontrakten.

De øvrige kontraktene har jevnt over en liten økning i klimagassutslippet, hvilket skyldes økt drivstoffbruk per rutekilometer. Denne effekten overgår dermed nedgang i klimagassutslipp som følge av færre rutekilometer.

Skjermbilde 2024 04 05 kl 10 41 45

Totalt klimagassutslipp per kontrakt for 2022 og 2023.

Hallingdal skiller seg ut som kontrakten med lavest klimagassutslipp per rutekilometer, med omtrent 0,4 kg CO2-ekvivalenter i 2023, hvilket er samme nivå som i 2022. Dette er den eneste kontrakten som ikke har dieselforbruk (forbruker HVO100 og elektrisitet), noe som gjenspeiler seg i det relativt lave miljøavtrykket.

Kongsberg og midtfylket er kontrakten med den største endringen i klimagassutslipp per rutekilometer sammenlignet med 2022. I 2023 ligger utslippet på 0,8 kg CO2-ekvivalenter per rutekilometer, hvilket er en reduksjon på 54 prosent.

For de øvrige kontraktene ligger klimagassutslippet per rutekilometer i 2023 noe høyere enn i 2022.

For kontrakt Drammen og Lier var utslippet på over 1 kg CO2-ekvivalenter per rutekilometer. For Ringerike og Hole er utslippet høyere og ligger på henholdsvis 1,32 og 1,41 kg CO2-ekvivalenter per rutekilometer. Disse kontraktene benytter i hovedsak diesel som drivstoff, hvilket forklarer det høyere miljøavtrykket.

Bussparken

I 2023 ble kollektivtrafikken i Buskerud i stor grad betjent av elbusser og Euro VI-busser. Fra starten av året 2023 var det også en større beholdning av Euro V-busser som ble driftet i Kongsberg og midtfylke, frem til ny kontrakt ble gjeldende fra 1. juli 2023.

Fordeling av busstyper ved utgangen av 2023