Buss drone
kapittel 4

Kollektivtilbudet

Brakar skal utnytte kjørte kilometer optimalt for å få flere til å reise kollektivt. Dette innebærer å satse i de områdene hvor det bor flest folk. Dette er også i tråd med målene i Kollektivtransportplanene for Buskerud. Forsinkelser i trafikken er hovedgrunnen til at folk er misfornøyde med busstilbudet. Fremkommelighet i trafikken er derfor kanskje vår største utfordring.

Et år med anbud

2023 har vært et år i anbudets tegn for Brakar. Det er jobbet med oppstart på ny kontrakt i Kongsberg og midtfylket 1. juli 2023, forberedelser til oppstart på ny kontrakt i Drammen og Lier sommer 2024 og Brakar har forberedt og lyst ut anbud for transporttjenster på Ringerike og Hole med oppstart sommer 2025.

Alle nye kontrakter fra 2023 omfatter 100 prosent elektrisk drift, noe som betyr at i løpet av sommeren 2025 vil ca. 90 prosent av bussparken være utslippsfri. På denne måten bidrar Brakar til å oppfylle både lokale bærekraftsmål og nasjonale miljømål som er forankret i internasjonale mål og avtaler.

Kontraktsområder Brakar

Ny kontrakt for transporttjenester i Drammen og Lier

Vy Buss ble i april 2023 tildelt kontrakt for transporttjenester i Drammen og Lier for perioden 01.07.24-30.06.34, med opsjon for forlenging til 30.06.37.

Samtlige busser, 100 totalt, vil være elektriske. Alle busser vil i tillegg være i henhold til gjeldende regler og krav for universell utforming, noe som vil sikre god tilgjengelighet for alle kundegrupper. Nye busser og ny kontrakt vil også gi kundene bedre tjenester i og utenfor buss, som lading ved alle seter og mer digital informasjon. Brakar stilte krav til økt kollisjonssikkerhet for sjåfører i dette anbudet.

Det legges opp til ruteendringer i området, hovedsakelig for å tilpasse til nytt sykehus og åpning av bybrua, samt bedre digital informasjon til publikum.

Nye kontrakter drosje

Det har også vært gjennomført flere kombinasjoner av anbud innenfor drosje i 2023:

 • Spesialskyss i Sigdal, Krødsherad og Modum
 • Spesialskyss i Flå, Nesbyen, Gol, Ål, Rollag, Nore og Uvdal
 • Spesialskyss i Hol
Passasjerer

Ruteendringer 2023

Kongsberg og midtfylket

Brakar kontrakt i Kongsberg og midtfylket omfatter kommunene Øvre Eiker, Kongsberg, Modum, Sigdal, Krødsherad, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

Det var ingen endringer i rutetilbudet i dette området første halvdel av 2023. Ny kontrakt med Vy Buss startet opp 1. juli 2023. Her rullet det inn 94 nye elektriske busser, noe som vil bidra til å redusere CO2-utslippene med 80 prosent innen utgangen av 2025.

Samtidig ble det gjort følgende endringer i rutetilbudet:

 • Ny linje 125 Hokksund-Harakollen med timesavganger mellom kl. 07:00-17:00.
 • Endring av trasé på linje 118, som før kjørte mellom Hokksund via Røren/Vestfossen til Sundet. Ble endret til å kjøre Hokksund via Røren/Vestfossen til Darbu med 6 avganger i hver retning annenhver time.
 • Det er foretatt justeringer i kjøretid på noen linjer i Kongsberg, Modum og Øvre Eiker for å få bedre flyt når vi nå innførte sanntid på alle avganger.
 • Ny avgang på linje 420 Kongsberg-Geilo kl. 17:40 Kongsberg knutepunkt-Flesberg på hverdager.
 • Ny linje 406, skolebuss fra Tislegård via Frydenbergåsen til Kongsberg knutepunkt på hverdager.
 • Linje 405 Frydenbergåsen-Vibehaugen og 407 Gamlegrendåsen S-Kongsberg Knutepunkt ble lagt ned og erstattet med Brakar Fleks.
Passasjerer2

Drammen og Lier

I kontraktsområdet Drammen og Lier er det kun gjort små endringer i 2023:

 • For å få bedre punktlighet og flyt i trafikken, ble følgende holdeplasser i Rosenkrantzgata på Åssiden lagt ned fra 19. juni: Henrik Ibsens gate, Bacheparken, Bergliveien, Store Landfall. Alle holdeplassene lå mindre enn 250 meter fra en annen holdeplass i Rosenkrantzgata. Hensikten var å få bussen raskere frem.
 • Forlengelse av trasé på linje 91 Drammen-Svelvik-Berger til ny snuplass ved fylkesgrensen på Berger, ny avgang fra Drammen til Svelvik ferjekai ukedager i ettermiddagsrush, og to nye kveldsavganger i hver retning både fredag og lørdag.
 • En ny avgang lagt til på linje 51 Drammen-Mjøndalen om morgenen i retning Drammen, og på ettermiddagen i retning Mjøndalen.
Hallingdal2

Hallingdal

I kontraktsområde Hallingdal har det vært noen kapasitetsutfordringer i forbindelse med nye asylmottak som har blitt etablert i kommunene Ål, Hol og Gol. Det måtte settes inn assistansebuss på noen avganger for å løse skoleskyss for elever på mottakene.

 • Austevoll bro i Flå kommune ble ferdigstilt til skolestart høsten 2023 (skulle vært klar høsten 2022). Linje 304 vil da løse skoleskyssen, Gaptjern-Heimoen-Flå, og kjøres med en buss. Linje 305 Savn-Flå blir nedlagt.
 • Skoleruten linje 307 Flå-Sokna/Hønefoss ble forlenget. Den starter og slutter ved Gaptjern (Flå), og erstatter en drosje som har kjørt Gaptjern-Flå.
 • Hemsedal kommune fikk endret skolestruktur fra skolestart i august 2023, og går fra 3 skoler til 1 stor skole i Hemsedal sentrum. Det medførte at linje 362 Hjelmen/Eikre-Trøim og 363 Trøim-Grøndalen fikk endret kjøremønster.
 • Linje 360 Gol-Hemsedal, opprettet en ny avgang fra Gol kl. 14:15 til Hemsedal/Tuv onsdag og fredag på skoledager. Dette er en avgang som har vært etterspurt fra skoleelever i mange år.

Ringerike og Hole

I dette kontraktsområdet ble det gjort endringer på sommerkjøringen. Sommerkjøring, dvs. redusert tilbud som følge av lavere etterspørsel i ferien, ble utvidet på linjer som har dette, fra fem til seks uker. Hensikten var å omprioritere ressurser til tider av året hvor det reiser flere.

I tillegg ble det gjort følgende endringer:

 • Linje 223 Hønefoss-Klekken-Haug ble forlenget til Scjonglunden (AKA-arena). Ønsket om å kjøre til/fra Schjongslunden, var et innspill som kom fra Ringerike kommune. Bakgrunnen var at det er mye aktivitet i området, og målet er å redusere biltrafikken.
 • Linje 231 Hønefoss-Halllingby/Nes. Det var et ønske fra Ringerike kommune om å endre sluttidene til Ullerål skole på tirsdager, som medførte en ny avgang fra Ullerål skole til Nybyen.

Linje 200 Hønefoss-Oslo

Under pandemien ble ekspressavgangene innstilt i sommerferieukene. Sommeren 2023 ble disse avgangene gjeninnført etter fulle busser og frakjørte passasjerer sommer 2022. Dette ga følgende endringer:

 • Halvtimesavgangene på lørdag (helår) ble omprioritert, for å finansiere ekspressavganger i sommerferien.
 • Ny avgang fra Hønefoss kl. 10:30 lørdag med retur fra Oslo kl. 12:10.
Flom

Påvirket av flom

Ekstremværet «Hans» traff i begynnelsen av august og førte til flom, jordskred og oversvømmelser, noe som ga store utfordringer for avvikling av kollektivtrafikken i deler av Brakars områder.

I Hallingdal ble de viktigste gjennomfartsårene berørt, og forbindelsen til Hallingdal ble stengt, inkludert Bergensbanen. Alle bussavganger, inkludert skoletransport, ble innstilt og bussene ble brukt til evakuering. Senere i uka ble Hønefoss-området også berørt. Halvparten av bybussene ble tatt ut til å kjøre evakuering. Vy hadde også to busser stående standby hele døgnet i tilfelle behov for akutt evakuering. Det ble ikke så alvorlig på Hønefoss som fryktet, men det var hele tiden høy fare og vi jobbet etter føre var-prinsippet.

E16 ble etter hvert stengt ved Sundvollen, og linje 200 måtte kjøre via Drammen i en periode.

Drammensvassdraget gikk ikke over bredder som skapte trøbbel for Brakar. Unntaket var i Lier hvor bru ble stengt og linje 169 måtte deles i to.

Selv om det fortsatt var utfordringer med fremkommelighet ved skolestart, fikk vi ivaretatt alle skolebarn som var avhengige av skoleskyss.

I slutten av august kom det igjen mye nedbør, som førte til innstillinger og omkjøringer i Hallingdal, på Ringerike og i Drammensområdet.

Vi hadde en god og tett dialog med operatøren vår Vy, kommunene og fylkeskommunen hele veien. Vi hadde et godt samarbeid og gjorde oss gode erfaringer.

Kongsberg knutepunkt

Buskerudbyen

Brakar har i 2023 bidratt i Buskerudbysamarbeidet gjennom deltagelse i arbeidsgrupper og fagråd.

Brakar ble i 2023 tildelt 74,8 millioner kroner til følgende tiltak:

 • Forsterket rutetilbud i alle de fire Buskerudbykommunene. Linjer som dekker store reisestrømmer ble prioritert (MNOK 47).
 • Tilskudd til reduserte takster. Midlene gikk til redusert pris på 30-dagersbillett og bybilletten (MNOK 22,1).
 • Sanntidsinformasjon - stolper (MNOK 1).
 • Drift mobilbillett (MNOK 1,2). Bidrag til drift av offentlig-offentlig-samarbeid mellom flere administrasjonsselskaper om felles teknisk plattform for drift av mobilbillett og tilliggende tjenester.
 • Driftsmidler til sanntidsinformasjonssystem (SIS) og trafikant- og informasjonsdesign (TID) (MNOK 3).
  • SIS: Midlene ble brukt til drift av sanntidssystemet, herunder prosjektledelse, oppfølging av kontrakt og installasjon.
  • TID: Midlene ble brukt til å drifte utstyr, herunder skilt, søyler og andre informasjonselementer. Dette inkluderer drift av kommunikasjonslinjer, vedlikehold, strømforbruk og renhold.
 • Selvkjørende buss i Drammen (MNOK 0,5).

Det faglige grunnlaget om kollektivtilbud til byvekstavtale, som Brakar utarbeidet i 2021, har sammen med trafikkplanen for Drammen og Lier bidratt til at det etableres en høystandard busslinje mellom Mjøndalen og det nye sykehuset på Brakerøya fra 2025. Linjen skal betjenes av leddbuss. Viken fylkeskommune og Drammen kommune får i 2023-25 belønningsmidler til holdeplasser og fremkommelighet på strekningen mellom Mjøndalen og Brakerøya.

Buskerud fylkeskommune har utarbeidet en rapport som ser på fremkommelighet langs strekningen, og arbeidet med å utbedre holdeplasser for leddbussene startet opp i 2023.

Bestillingstilbudet Brakar Fleks

Brakar har bestillingstilbud flere steder i Buskerud. Bestillingstilbud komplementerer eller erstatter ordinær kollektivtransport. Kunden bestiller selv turen og betaler vanlig busspris. Tilbudet heter Brakar Fleks og kan kjøres med drosje, minibuss eller ordinær buss.

Det er kun Brakar Fleks i Kongsberg som har en dynamisk og heldigitalisert bestillingsløsning. Høsten 2023 ble det lansert en egen app for bestilling.

Brakar har bestillingstilbud på følgende steder:

 • Brakar Fleks Kongsberg
 • Brakar Fleks Utstranda
 • Brakar Fleks Hønefoss
 • Brakar Fleks Gol

Les mer på brakar.no/fleks

Frimerke

Ferjedrift Svelvik-Verket

Brakar har ansvaret for ferjestrekningen Svelvik-Verket. Dette er den eneste ferjestrekningen i Buskerud. Ferja fraktet over 239 000 passasjerer, og 132 300 kjøretøy i 2023.

Sambandet betjenes av MF Svelvik. Driften er elektrisk, og ferja tar ca. 50 biler. Turen fra Svelvik til Verket på Hurumlandet tar bare fem minutter, og har 78 daglige avganger mandag til fredag, 56 avganger lørdag og 52 avganger på søndag. Årlig utfører ferja over 25 000 turer.

Fra 01.01.2022 er det Bastø Fosen som drifter kontrakten på ferja, og kontrakten gjelder frem til 31.12.2031.

Det har vært en del innkjøringsproblem i de to første driftsårene. Reserveferje er satt inn i perioder, og denne kjørte ca. 10 prosent av turene i 2023. Batteribanken ble skiftet helt ut i løpet av høsten, noe som har gjort driften langt mer stabil, og regulariteten for sambandet var totalt 99 prosent i 2023. Det vil si at kun 1 prosent av avgangene ble innstilt.

I 2023 ble MF Svelvik hedret med eget frimerke. Posten Norge hadde plukket ut Norges korteste ferjestrekning til å pryde ett av fire frimerker i sin prestisjesamling dette året. Temaet for prestisjesamlingen var Norges 130 ferjesamband, som til sammen frakter rundt 40 millioner mennesker hvert år. Frimerket ble avdekket av ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg, om bord på MF Svelvik 26. september sammen med Brakar, Bastø Fosen og Posten Norge.

Brakar skolebuss

Skoleskyss

I henhold til leveranseavtale med Viken fylkeskommune skal Brakar besørge skoleskyss til skoleelever i samarbeid med kommunene, i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt regler for skoleskyss i Buskerud.

Brakar administrerer rett til gratis skoleskyss for ca. 8 000 elever, fordelt på henholdsvis 1 300 elever i videregående skole og 6 700 elever i grunnskolen. Det utføres skoleskyss i samtlige kommuner i fylket. Drammen, Kongsberg og Ringerike er de tre kommunene med flest skysselever.

Brakar deltar i Skoleskyssforum i regi av Kollektivtrafikkforeningen. Forumet har samlinger to ganger per år.

Trygg tur til skole

At elevene kommer trygt fram dit de skal er noe Brakar jobber fortløpende og kontinuerlig med i samarbeid med operatør. For å styrke sikkerhetsarbeidet utarbeidet vi i 2023 nytt opplæringsmateriell som skolene kan ta i bruk ovenfor både elever og ansatte for å gi gode tips og råd for de minste når de begynner å ta skolebuss.

Samarbeid skoler/skoleskyss

Fornøyde skoler, foresatte og elever er viktig for Brakar. Vi gjennomfører årlige møter med kommuner og videregående skoler i fylket.

Brakar arrangert flere kurs i saksbehandlersystemet for skoleskyss for både grunnskoleansatte og ansatte ved videregående skoler. Det ble våren 2023 gjennomført flere slike kurs på ulike lokasjon, samt tilbud om å delta på kurs via Teams.

Avtaler skoleskyss

Brakar har i 2023 avtaler med følgende drosjeselskaper:

 • Drammen Taxi
 • Ferder Taxi
 • Ring Taxi
 • Geilo Taxi
 • Viken Taxi
 • Sälls Fjelsservice
 • Geir Finnevolden
 • Norgestaxi (utgått juni 2023)
 • Hadeland Taxi (utgått juni 2023)