Billett på mobil
kapittel 8

Inntekt og billettsalg

Brakar har ingen mål om økonomisk vinning og alle inntekter går til drift av kollektivtilbudet.

Billettinntekter fra salg av bussbilletter og reisekort utgjorde 184,1 millioner kroner i 2023. I tillegg mottok Brakar kompensasjon for taksttiltak i Buskerudbyen (Bybillett) på totalt 21,7 millioner kroner i 2023. Til sammen utgjør dette 205,9 millioner kroner. Til sammenligning var billettinntektene i 2022, da de første månedene fortsatt var preget av pandemien, 183 millioner kroner, og i 2019, det vil si før pandemien, 191,5 millioner kroner.

Brakar økte takstene med 3,7 prosent den 1. februar 2023. Det førte til 1 krone økning på voksen enkeltbillett til 40 kroner i første sone, og 39 kroner på 30 dagers periodebillett til 853 kroner for første sone. Ungdomsbillett økte med 12 kroner fra 326 til 338, mens Bybillett i Buskerudbyen ikke fikk noen prisendring i 2023. Vi beholdt derfor lav pris på 25 kroner for voksen enkeltbillett og 13 kroner for barn/honnør i Buskerudbyen.

Gjennomsnittlig bruttoinntekt per reise etter merverdiavgift var 17,2 kroner (ikke inkludert inntekt for skoleskyss fra kommunene).

Snittinntekt 1

Utvikling i snittinntekt per reise.

Billettinntekter på linje 200 Hønefoss – Oslo

Linje 200 Hønefoss-Oslo mottar ikke offentlig støtte på lik linje med det lokale rutetilbudet i Buskerud. Denne linjen har derfor egne billetter med særskilte priser for å dekke en større del av driftskostnadene. Prisene ble deflatorjustert i 2023. Dette førte til en prisøkning på 5 kroner på voksen enkeltbillett Hønefoss-Oslo, og 40 kroner på 30-dagers periodebillett til henholdsvis 184 kroner og 2 365 kroner.

Inntekt fra salg av linje 200 billetter var i 2023 ca 37,7 millioner kroner. Dette utgjør ca. 20 prosent av billettinntektene totalt. Netto driftskostnad for linjen i 2023 var 40,9 millioner kroner.

Billettsalg

Inntektene fordeler seg på enkeltbilletter og periodebilletter med henholdsvis 53,1 og 46,9 prosent. Inntekt fra enkeltbillettsalget har falt med 4,5 prosent i forhold til 2022.

Inntekt fordelt på billett

Inntekt fra salg av billetter fordeler seg som følger:

 • Voksen enkeltbillett 33,4 %
 • Barn enkeltbillett 7,3 %
 • Honnør enkeltbillett 13,1 %
 • Periodebillett voksen 20,6 %
 • Periodebillett barn 0,7 %
 • Periodebillett honnør 1,4 %
 • Periodebillett student 7,3 %
 • Ungdomsbillett 15,7 %

Salg av ungdomsbillett

Brakar solgte nesten 87 000 ungdomsbilletter i 2023, og inntekt fra ungdomsbillettsalget er på omtrent på samme nivå som i 2022, 15,7 prosent mot 15,3 prosent i 2022. Antall solgte ungdomsbilletter har gått ned siden før pandemien da Brakar årlig solgte rundt 100 000 ungdomsbilletter. Dette kan ha sammenheng med billig bybillett i Buskerudby-kommunene.

Billettsalg linje 200 Hønefoss - Oslo

Billettprisene på linje 200 ble justert med 3,7 prosent 1. februar, noe som ga en økning på fem kroner for voksen enkeltbillett Hønefoss-Oslo, og 40 kroner for 30 dagers periodebillett på samme strekning.

På linje 200 stod enkeltbillettsalget for 67 prosent av det totale billettsalget mot 73 prosent i 2022, dvs. flere kjøper periodebillett. Dette er en indikasjon på at kundene i større grad er tilbake med faste reiser etter pandemien i perioden 2020-2022.

Fordeling salgskanaler

Ca. 90 prosent av billettinntektene i 2023 er salg av mobilbilletter i Brakar Billett, EnTur app og Vy app. Det er en økning på 4 prosent fra 2022 og 21 prosent fra slutten av 2019.

Utvikling mobilbillett

Inntekt ferjesamband Svelvik-Verket

Takst på MF Svelvik som trafikkerer Svelvik-Verket er basert på AutoPASS-regulativet. Det var ingen endring i dette i 2023. I henhold til regulativet betales det kun for bil, alle passasjerer reiser gratis. Inntekt i 2023 var ca. 8,8 millioner kroner mot 6,8 millioner kroner i 2022. Inntekt per reise i 2023 var ca. 37 kroner, mot 31 kroner i 2022.

Mer sømløst i Viken

Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikk (ØKT) leverte vinteren 2022 rapport om ny pris- og betalingsmodell med anbefaling om å videreføre dagens sonesystem med forslag til forbedringer for sømløs kollektivtransport presentert i et veikart. Fylkestinget behandlet denne saken 21. juni 2022 (PS 92/2022) og fattet flere vedtak knyttet til helhetlig pris- og betalingssystem for kollektivtransport i Viken og rute, pris- og billettsamarbeidsavtale med tog. Fylkestinget fattet vedtak om fri overgang for reisende med busslinjer som krysset fylkesgrensene (ref kulepunkt 3 under). Dette vedtaket ble realisert i november 2023, noe som gjør at reisende med Brakars linje 71 Drammen-Asker, linje 169 Lier-Oslo og linje 200 Hønefoss-Oslo fritt kan stige om i den sonen de ankommer i uten å kjøpe ny billett. Dette gjelder i begge reiseretninger.

Ordningen omfatter alle billettyper med unntak av ungdomsbillett da Buskerud har særegne regler for denne som avviker fra Oslo/Akershus.

Vedtak i kulepunkt 2 under er i utvikling og skal etter planen lanseres vår 2024. Billettsamarbeid med tog (kulepunkt 4) blir fulgt opp av Buskerud fylkeskommune.

Vedtak i fylkestinget om sømløshet i Viken

 • Fylkestinget støtter fylkesrådets anbefaling om å videreføre og videreutvikle dagens sonemodell for Ruter, Brakar og ØKT.
 • Fylkestinget er positiv til å etablere felles betalingsløsning for å legge til rette for sømløse reiser i regionen. Fylkestinget ber fylkesrådet etablere felles betalingsløsning der de reisende kan kjøpe billetter som ett samlet kjøp i digital salgskanal hos både Ruter, Brakar og ØKT, med mål om å tilby løsningen i løpet av 2022.
 • Fylkestinget er positiv til å innføre fri overgang i landingssone for reisende med fylkeskommunale busslinjer mellom Ruter, Brakar og ØKT for å legge til rette for sømløse reiser i regionen. Fylkestinget ber fylkesrådet iverksette tiltaket i løpet av 2023.
 • Fylkestinget legger til grunn at hele Vikens område skal ha billettsamarbeid mellom tog og kollektivtrafikk og at nye Østfold fylke og Buskerud fylke skal innføre et billettsamarbeid med toget slik Akershus har hatt siden 70-tallet. Fylkesrådet legger frem saker for fylkestinget om finansiering og konsekvenser av et utvidet rute-, pris- og billettsamarbeid med toget for Viken. Som del av finansieringsløsningen skal det søkes å finne en rimelig økonomisk byrdefordeling mellom staten og fylkeskommunen. Viken har en klar forventning om at staten bidrar økonomisk. Saken legges frem i forbindelse med behandling av årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-27.
Brakar billettkontroll

Billettkontroll

Det ble i 2023 gjennomført 1 895 kontroller. I løpet av 2023 har vi hatt mer fokus på kontroll på rushtidsavganger og det kontroll ved kryssing av soner.

Brakars billettkontroll blir gjennomført av Securitas etter konkurranse. Avtalen løper foreløpig til 2025.

Totalt ble 31 447 reisende kontrollert, og 1 010 ble ilagt tilleggsavgift. Snikprosenten endte på 3,2 prosent som fortsatt er lavere enn i 2019 hvor bakdørene i bussen kunne benyttes til påstigning.

En klar trend er at flere reisende betaler litt, men ikke hele billetten. Reisende betaler eksempelvis for bare én sone når de skal reise to soner, eller kjøper barnebillett i stedet for voksenbillett. Politiet i Drammen bekrefter at butikker med selvbetjeningskasser opplever samme utvikling.

Dette er en type snik som kan være vanskeligere for sjåførene å oppdage, og våre kontroller har derfor fokusert mer på snik på tvers av soner.

Securitas melder om en økning i utfordrende situasjoner i forbindelse med billettkontroll, og spesielt omfanget av trusler. I 2023 ble det sendt inn 15 anmeldelser for truser og to for vold.

Billettkontroller

År Antall kontroller Antall kontrollerte Antall tilleggsavgifter Prosent snik
2023 1 895 31 447 1 010 3,2%
2022 902 14 921 148 0,99%
2021 1 390 17 705 1 016 5,7%
2020 427 6 528 349 5,3%
2019 1 651 29 630 1 620 5,4%
2018 1 266 23 580 623 2,6%
2017 581 12 641 158 1,2%
2016 322 6 712 60 0,9%

Nye transportvedtekter og rett til tilbakehold

I 2022 la Kollektivtrafikkforeningen frem forslag til felles transportvedtekter for alle kollektivselskapene for Samferdselsdepartementet. I disse foreslås det å endre retten til tilbakehold av passasjerer som ikke har billett eller har kjøpt riktig billett. Denne retten har Securitas ikke per i dag. Bransjen venter fortsatt på tilbakemelding fra Samferdselsdepartementet på forslaget, og dette antas å komme i løpet våren 2024. Det er nettopp avklaring rundt tilbakehold som har gitt lang saksbehandlingstid i departementene.