Mobilitet
kapittel 9

Mobilitetsprosjekter

I 2023 avsluttet vi i denne omgang prosjektet med selvkjørende buss. Bestillingsløsningen Brakar Fleks i Kongsberg gikk inn som en del av det ordinære rutetilbudet, mens bysykkeltilbudet i Lier og Kongsberg ble avsluttet ved årsskiftet. Et nytt samarbeidsprosjekt om samkjøring ble startet opp våren 2023.

Bilder årsrapport selvkjørende buss

Selvkjørende buss i Drammen

I august 2021 startet Brakar en ny selvkjørende busslinje midt i Drammen sentrum. Drammen som et storbyområde ga muligheter både for å teste ut samspillet for selvkjørende buss i et mer komplekst trafikkbilde, og for å få et tydelig fokus på fremtidens mobilitetsløsninger.

Bussen komplementerte de andre busstilbudene i byen og bidro til at kollektivtilbudet ble mer tilgjengelig. Med denne bussen kom vi tettere på bylivet, og kunne knytte CC til sentrum. På kollektivknutepunktet Bragernes torg var det enkelt med overgang til/fra andre busser.

Bussen ble programmert til å følge en angitt rute, og utstyrt med en rekke sensorer der det ble brukt både radar- og laserteknologi. Hele området rundt bussen ble løpende skannet. Hvis en gående, en syklist, en ball eller et annet kjøretøy kom for nært, stanset bussen.

Prøveprosjektet var et samarbeid mellom Brakar, Applied Autonomy, Vy og Drammen kommune, finansiert av Brakar med støtte fra Buskerudbyen. Prosjektet ble avsluttet i juni 2023. Dette var i henhold til planen.

Erfaringer

Prosjektet ga Brakar mye god erfaring. 11 100 passasjerer steg på linje 1 i løpet av prosjektperioden. Det var et populært tilbud i sentrum, spesielt blant de eldre som trakk frem det sosiale aspektet med å reise med denne bussen. De fleste følte seg også trygge, og hadde tro på at selvkjørende buss vil være en del av fremtiden.

Når det gjaldt teknisk drift hadde tilbudet en del avbrudd og utfordringer som følge av Covid. Restriksjoner var fortsatt aktuelle ved prosjektstart høsten 2021. Det var også utfordrende å drifte pga. mye veiarbeid i området, og dårlig/ingen varsel om dette fra veiholder/entreprenør i forkant førte til avbrudd i driften. Dårlig vedlikehold på vinterstid bidro også til utfordringer, samt at mye varetransport i dette tette byområdet gjorde det krevende å drifte selvkjørende buss. Programvare var også fortsatt i utvikling og det ga fra tid til annen feil i kommunikasjon mellom system og kjøretøy.

Automatisering viktig i fremtiden

Brakar og Applied Autonomy, som samarbeidet om prosjektet, er godt fornøyde med læringen og erfaringene som ble gjort i dette prøveprosjektet. Med stor kostnadsvekst i bransjen er mulighetene automatisering gir viktig for fremtiden. Brakar vil videre se på muligheten for et nytt prosjekt i forbindelse med kommende boligområder i ny fjordpark og nytt sykehus i Drammen/Lier.

Brakar fleks kongsberg

Brakar Fleks Kongsberg

Brakar Fleks Kongsberg ble startet som prøveprosjekt høsten 2019, da under navnet HentMeg Kongsberg.

HentMeg som konsept er eid av Kolumbus i Rogaland, med datasystem levert av teknologiselskapene Geta og SpareLabs. Våren 2023 inngikk Brakar egen avtale med SpareLabs og fra juni 2023 ble rutenavnet endret til Brakar Fleks Kongsberg. Samtidig ble det også lansert en app der turer kan bestilles. Ved utgangen av 2023 var appen i ferd med å bli den foretrukne måten å bestille turer på. Turer kan også bestilles via brakar.no, eller ved å ringe Brakars kundesenter.

Brakar Fleks Kongsberg er nå en ordinær del av bytilbudet på Kongsberg, med åpningstider mandag-søndag. Lørdag og søndag er det eneste tilbud for en stor del av Kongsberg by. Reiser kan bestilles fra holdeplass til holdeplass.

Baksystemet har siden sommeren 2023 hatt noen problemer med å beregne korrekt rute for henting og levering av passasjerer. Systemleverandøren og Brakar har jobbet mye for å forbedre dette, og håper at det vil fungere tilfredsstillende tidlig i 2024. Brakar Fleks hadde ca. 35 000 påstigninger i 2023. Les mer i kapittelet Reisetall.

Passasjertallene var stigende utover høsten 2023, noe som også økte ventetiden for de som bestilte tur rett før de ville ha henting. Dette vil alltid være en utfordring når det er en gitt mengde busser som kjører. Passasjerer har generelt blitt anbefalt å bestille tur i god tid om mulig, men forsinkelsene har ført til en del avbestillinger i systemet.

Bysykkel

Bysykkel

Pilotprosjektet, som ble lansert høsten 2021, har vært et samarbeid mellom Brakar, Buskerudbyen, Kongsberg og Lier kommune. Tilbudet har vært finansiert av belønningsmidler fra Buskerudbyen og driftet av Brakar. Prosjektet ble avsluttet 31.12.2023.

Det ble kjøpt inn egne sykler til prosjektet. Det var ingen kommersiell tilbyder av elektrisk bysykkel i området da prosjektet ble dannet. Kjøp av sykler var en stor investering, og Brakar anskaffet syklene i samarbeid med kollektivselskapet Kolumbus i Rogaland. Systemet som gjorde det mulig å administrere syklene samt et kundegrensesnitt for finne sykkel og betale for den, ble også anskaffet i samarbeid med Kolumbus. Dette ble igjen integrert i Brakars app Brakar Billett, og kunden kunne da enkelt finne og betale for sykkel og elbysykkel i en og samme app. Bysykkeltilbudet var integrert mot kollektivtilbudet da kollektivbillett i appen ga tilgang til billigere bysykkel. Ca. 14 prosent av kundene (i snitt) brukte bysyklene i kombinasjon med kollektivtilbudet.

Drammen kommune valgte i 2022 å inngå avtale med Bolt om elektriske bysykler. Dette medførte ingen store kostnader for kommunen da det baserte seg på en såkalt «fri flyt-modell» dvs. at syklene kunne parkeres hvor som helst og batteriene ble byttet. I Brakar Bysykkel måtte syklene dockes i en ladestasjon, ev. flyttes på for å lade.

Til tross for en god mottakelse og en gradvis økning i antall turer i løpet av disse to årene, ble ikke bruken høy nok til at tilbudet kunne drives videre. I Kongsberg har bruken de siste to årene ligget på ca. 5 000 turer pr år, mot ca. 1 100 i Lier.

Evaluering av Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt (TØI) har evaluert ordningen på vegne av Buskerudbyen, og blant annet sett på den opp mot det kommersielle tilbudet i Drammen. Konklusjonen er at markedsstørrelsen er avgjørende for hvor vellykket et slikt tilbud er:

«Markedene i Kongsberg og Lier er vesentlig mindre enn markedet i Drammen

Videre sier TØI: «Argumentet om at bysykler i privat regi ikke bidrar til vesentlige offentlige utgifter, forutsetter at det er marked nok til at brukerne kan betale for tjenesten. I Drammen virker dette å være tilfellet. Ut ifra våre vurderinger virker disse forutsetningene ikke å være tilstede i Kongsberg og Lier…»

TØI konkluderer også med at begge tilbudene ser ut til å ha effektiv drift, men samtidig er de vanskelige å sammenligne da Bolts tilbud i Drammen også omfatter elsparkesykler, som er mer populære enn elbysyklene. Kongsberg og Lier har ikke et sparkesykkeltilbud.

Samkjøring

Samkjøring til Drammen sykehus

På Brakerøya i Drammen bygges det nytt sykehus og en såkalt helsepark hvor en rekke helsebedrifter skal etablere seg. Det er estimert at rundt 8 500 mennesker vil ha sitt daglige virke i området. Sykehuset skal stå ferdig høsten 2025, alle involverte parter har fokus på å få flere til å velge en grønn reise til/fra jobb på sykehuset.

Brakar inngikk derfor en avtale med den danske samkjøringstjenesten Nabogo om bruk av deres appteknologi på dagens Drammen sykehus. Hensikten var å lære om samkjøring som et supplement til det ordinære kollektivtilbudet.

I samarbeid med Vestre Viken Helseforetak startet et samkjøringstilbud for de ansatte på sykehuset i juni 2023. Ved hjelp av en kampanjekode i nabogoappen får de ansatte samkjøre de første 30 kilometerne gratis. Deretter betaler de sjåføren én krone per kilometer. Reisende med kollektivtbillett samkjører helt gratis.

En forundersøkelse viste at 58 prosent av de ansatte på sykehuset reiser med bil til jobb. 9 prosent svarte at de enten kjørte sammen med noen eller satt på med noen. 28 prosent sa de ikke var skeptiske til samkjøring, og enkel planlegging ble trukket frem som det viktigste for å samkjøre. Å gjøre det enkelt er også noe av målet med nabogoappen.

Målet for prosjektet var å øke andelen som samkjører og samtidig skape trygghet til og økt interesse for å samkjøre. Målet var 2 500 samkjøringer første året.

Samkjøring graf

I løpet av andre halvår har 2 442 forsøkt samkjøringstilbudet i Drammensområdet. Appen er tilgjengelig for alle, og det er få reiser som kan knyttes til sykehuset. Det vil si at appen er oppdaget av mange som ikke jobber på sykehuset. Disse har ingen økonomiske insentiver for å samkjøre, noe som kan tyde på at insentiver ikke er en veldig viktig motivator for å velge samkjøring.

Mot slutten av året gjennomførte Brakar, sammen med Vestre Viken HF, en ny undersøkelse blant de ansatte på sykehuset. Andelen som samkjørte hadde økt med 1 prosent siden oppstart på prosjektet, men de ansatte på sykehuset i liten grad sier at de bruker nabogo-appen. Undersøkelsen viser også at 73 % sier de samkjører med familie, og 23 % sier de samkjører med en kollega. Skepsis til samkjøring er ikke redusert.

Prosjektet skal vare ut 2024.